Barista mesleğinde sağlık ve güvenlik
2018 mezunları
2018 mezunları doğa yürüyüşü

Çalışma ve İnsan Kaynakları (Tezsiz) Yüksek Lisans Programı

Seçmeli Güz Dönemi Dersi

 • Sosyal politika kavramı
 • Sosyal politikanın amaç ve önemi
 • Sosyal politikanın tarihi gelişimi
 • Dünyada sosyal politikanın güncel sorunları
 • İşgücü piyasası ve sosyal politika
 • İstihdam, uygun iş ve işsizlik
 • Ara sınav
 • Sosyal politika programlarının türleri
 • İstihdam politikaları
 • İş yaratma ve işletme
 • İşletme, esneklik ve güvencesizlik
 • İş güvencesi ve işletme
 • Sosyal politika ve insan kaynakları yönetimi
 • İnsan kaynakları yönetimi ve çalışanlar
 • İnsan kaynakları yönetimi, toplum ve istihdam

 Ödev hazırlamaya ilişkin notlar:

 • Her öğrenci yukarıda belirtilen konu başlıklarından en az birini seçerek, yazılı olarak konuyu işleyen bir ödev hazırlamalı ve bunu derste sunmalıdır.

 • Zorunlu bir neden olmaksızın önceden belirlenmiş tarihte ödevini hazırlamayan ve sunumunu yapmayan öğrenciye ARA SINAV notu olarak “0” (sıfır) verilecektir.

 • Ödev derste sunulmadan en az 2 gün önce mutlaka dersin öğretim üyesi tarafından görülmelidir.

 • Sunumdan önce dersin öğretim üyesince görülmeyen ödevlerden not düşülecek, eğer öğretim üyesi gerekli görürse bu tür ödevin derste sunulmamasını isteyebilecektir.

 • Program ve öğrenci bilgileri ile ödev başlığını içeren bir “KAPAK” sayfası olmalıdır.

 • Metin başlıkları ve başlıkların sınıflandırılması tutarlı ve bilimsel rapor hazırlama yöntemlerinden birine uygun olmalıdır.

 • Gerekli olan yerlerde bilimsel kurallara uygun atıflar mutlaka yapılmalıdır.

 • Ödevin “giriş”, “sonuç”  ve “kaynakça” bölümleri kesinlikle olmalıdır.

 • Ödev bilgisayar ortamında hazırlanmalı ve öğretim üyesine 2 nüsha ve dersi takip eden diğer öğrencilere birer nüsha olarak fotokopi metni halinde verilmelidir.


Ölçme ve değerlendirme:

 • Hazırlanan sunumlar ara sınav olarak değerlendirilecektir. Dönem sonunda ise aşağıda belirtilen kaynaklardan klasik yazılı sınav yapılacaktır.

 Sorumlu olunan kaynaklar:

 • Tijen ERDUT, İnsan Kaynakları Yönetimi ve Endüstri İlişkilerinde Değişim, TÜHİS Yayınları, 2002.
 • Gülten KUTAl-Ali Rıza Büyükuslu, Endüstri İlişkileri Boyutunda Çok Uluslu Şirketler ve İnsan Kaynağı Yönetimi Teori ve Uygulama, Der Yayınları, İstanbul.
facebook  twitter indir
Joomla templates by a4joomla