Barista mesleğinde sağlık ve güvenlik
2018 mezunları
2018 mezunları doğa yürüyüşü

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Tezli) Yüksek Lisans Programı

Seçmeli Güz Dönemi Dersi

 1. Giriş-Açıklama-Bilgilendirme 

 2. Sosyal güvenliğin tarihi gelişimi 

 3. Sosyal güvenlik sistemlerinin türleri ve soysal güvenlik politikaları 

 4. İşgücü piyasası, istihdam ve sosyal güvenlik  

 5. Nüfus yapısı ve sosyal güvenlik 

 6. Toplumsal cinsiyet ve sosyal güvenlik 

 7. Göç, sosyal dışlanma, gelir güvencesizliği ve yeni sosyal riskler 

 8. Sosyal güvenlik programların bireyselleştirilmesi ve özelleştirilmesi 

 9. Sağlık sistemlerinin sorunları 

 10. Emeklilik sistemlerinin sorunları 

 11. İşsizlik karşısında koruma

 12. Sosyal yardım ve hizmetler sistemlerinin sorunları 

 13. Türkiye’de sosyal yardım ve hizmetler sistemlerinin güncel sorunları 

 14. Türkiye’de sosyal sigorta sisteminin güncel sorunları 


 Ödev hazırlamaya ilişkin notlar:

 • Her öğrenci yukarıda belirtilen konu başlıklarından en az birini seçerek, yazılı olarak konuyu işleyen bir ödev hazırlamalı ve bunu derste sunmalıdır.

 • Zorunlu bir neden olmaksızın önceden belirlenmiş tarihte ödevini hazırlamayan ve sunumunu yapmayan öğrenciye ARA SINAV notu olarak “0” (sıfır) verilecektir.

 • Ödev derste sunulmadan en az 2 gün önce mutlaka dersin öğretim üyesi tarafından görülmelidir.

 • Sunumdan önce dersin öğretim üyesince görülmeyen ödevlerden not düşülecek, eğer öğretim üyesi gerekli görürse bu tür ödevin derste sunulmamasını isteyebilecektir.

 • Program ve öğrenci bilgileri ile ödev başlığını içeren bir “KAPAK” sayfası olmalıdır.

 • Metin başlıkları ve başlıkların sınıflandırılması tutarlı ve bilimsel rapor hazırlama yöntemlerinden birine uygun olmalıdır.

 • Gerekli olan yerlerde bilimsel kurallara uygun atıflar mutlaka yapılmalıdır.

 • Ödevin “giriş”, “sonuç”  ve “kaynakça” bölümleri kesinlikle olmalıdır.

 • Ödev bilgisayar ortamında hazırlanmalı ve öğretim üyesine 2 nüsha ve dersi takip eden diğer öğrencilere birer nüsha olarak fotokopi metni halinde verilmelidir.


Ölçme ve değerlendirme:

 • Hazırlanan sunumlar ara sınav olarak değerlendirilecektir. Dönem sonunda ise aşağıda belirtilen kaynaklardan klasik yazılı sınav yapılacaktır.

 Sorumlu olunan kaynaklar:

 •  Recep Kapar, Sosyal Korumanın İşgücü Piyasasına Etkisi, Birleşik Metal İşçileri Sendikası Ya., İstanbul, 2006. (Öğretim üyesi tarafından bedelsiz olarak her öğrenciye sağlanacaktır)
 • Himmet Fıtrat Piyasa (AKP Döneminde Sosyal Politika),  Derleyenler, Meryem Koray-Aziz Çelik, İletişim Yayınları, 2015. (içinde aşağıdaki iki bölüm) (Bu eseri öğrenci kendi olanaklarıyla edinecektir)
Joomla templates by a4joomla